Had a nice evening at Guangzhou.

Had a nice evening at Guangzhou.