WorldSkills

Thinking my WorldSkills 2017 teaching strategy.